Praktikant til Salaam Skole, efteråret 2022 – Salaam Film & Dialog – Egtved

Praktikant til Salaam Skole eferåret 2022 Salaam Film & Dialog præsenterer skoleelever og børnehavebørn for aktuelle og o?e glø?en?e temaer in?en for integration/inklusion, vilkår i u?viklingslan?e, FN’s Ver?ensmål, globalisering, ?erkulturel i?entitet og kul- turel mangfol?ighe?. Vores me?ie er ?lm i alle genrer. Ve? hver ?lmvisning går vores u?valgte oplægshol?ere i ? ialog me? publikum om ?lmens tematikker og baggrun?. Salaam Film & Dialogs praktikant på Salaam Skole vil assistere me? koor?inering og afvikling af arrangement- er. Du skal gerne kunne arbej?e 30 timer om ugen i ca. 4 måne?er fra en gang i august/september 2022. Arbejdsopgaverne Der vil være mange spæn?en?e opgaver at løse un?er Salaam Skole. Arbej?sopgaver løses i et positivt og muntert lag på Salaam-kontoret. De er alsi?ige, selvstæn?ige og vi samarbej?er om/ overlapper også hinan- ? ens funktioner in? imellem. Generelt ?eles vi om ?e spæn?en?e, konceptu?viklen?e opgaver, og om alle a?-hoc opgaverne, ?er kan opstå på et lille kontor. Primære arbejdsopgaver • • • • • • • • Fokuseret PR ?irekte til skoler, UU-vejle?ere, integrationskoor?inatorer, skolehjemvejle?ere Koor?inering af ?lm & ?ialog-arrangementerne u?e på skolerne/kulturcentre Pæ?agogisk u?vikling in?enfor æstetisk læring Kontakt me? og opfølgning på spæn?en?e interkulturelle oplægshol?ere Op?atering af Salaam Skoles ?el af ?en overor?ne?e salaam.?k Skrive blogin?læg til Salaams hjemmesi?e Evaluering og registrering af afslu?e?e arrangementer Registrering af evaluering og respons fra vores brugere og a? hoc opgaver Dine kvali?kationer Du interesserer ?ig for kulturformi?ling, pæ?agogik og ?et mangfol?ige kulturlivs mulighe?er nationalt og internationalt. Du har gå-på-mo?, organisationstalent, og har ?et go?t me? at have og tage et ansvar. Du gør ?ig umage me? at bevare overblikket i presse?e situationer, er i?érig, go? i en telefon og skri?ligt stærk. Salaam tilbyder Du vil opfa?es som en ligevær?ig ?el af en vital organisation i konstant bevægelse og foran?ring. Du får erfar- ing me? eventarbej?e og får et netværk in?en for brancher, ?er har me? ?lm/kultur/integration at gøre. Du får mulighe? for at bruge en bre? vi?e af ?ine kompetencer, ?a ?u får hove?ansvar for ?e opgaver, som vi i fæl- lesskab ?n?er frem til. Vi ny?er vores rare kontor me? go?e samtaler og sol i går?haven. Praktikken er ulønnet. Hvis ?u har lyst til at være vores nye kollega, be?es ?u sen?e ?it cv samt et par linjer om ?ig selv og hvorfor ?u ønsker at arbej?e på Salaam Film & Dialogs Skoleaf?eling. Send en kort ansøgning til Lisbeth Lyngse – lisbeth@salaam.dk. Der er ansøgnings?rist 31. maj 2022, men vi ansæ?er tidligere, hvis vi ?nder den re?e ?ør deadline! Læs mere om os på www.salaam.?k Vi glæ?er os til at høre fra ?ig!

Read more…