Personale- og uddannelseschef – Region Hovedstaden – Copenhagen

Kunne du tænke dig at have en helt central rolle i udviklingen af fremtidens medarbejdere til fremtidens sundhedsvæsen? Så er stillingen som personale- og uddannelseschef på Danmarks største og højst specialiserede hospital måske noget for dig.Rigshospitalets personalechef går på pension, og vi søger derfor en ny enhedschef, der skal stå i spidsen for hospitalets Personale- og Uddannelsesenhed.Rigshospitalets ambition er at være hele Danmarks højt specialiserede hospital med behandling, forskning og uddannelse på højeste internationale niveau. Medarbejderne udgør vores helt essentielle grundlag for at indfri forventningerne til behandling af hospitalets patienter, og personale- og uddannelseschefen er en vigtig nøgleperson i at sikre, at vi skaber de bedst mulige betingelser for medarbejderne på fremtidens Rigshospital. Der er mange store og aktuelle udfordringer at tage fat på, ikke mindst i forhold til rekruttering og fastholdelse samt optimering af uddannelse og kompetenceudvikling.Men vi er heldigvis godt i gang, og du bliver ikke alene om opgaven. Ud over enhedens medarbejdere vil du få et tæt samarbejde med Rigshospitalets direktion og øvrige ledelsesorganisation. Derudover vil der være tæt dialog og samarbejde med personaleorganisationer, uddannelsesinstitutioner og Region Hovedstadens Center for HR og Uddannelse (CHRU), der bl.a. varetager lønudbetaling og uddannelse, herunder lederuddannelse, på tværs af hospitalerne i regionen.Rigshospitalets organisation og ledelse Rigshospitalet ledes af en direktion bestående af en hospitalsdirektør og tre vicedirektører, der i fællesskab er ansvarlig for hospitalets samlede virksomhed inden for patientbehandling, sundhedsforskning og uddannelse.Rigshospitalet er organiseret i syv centre, der hver især ledes af en centerledelse: Hjertecentret Center for Kræft og Organsygdomme HovedOrtoCentret Juliane Marie Centret Neurocentret Diagnostisk Center Servicecentret Hvert center har en mindre stab, herunder en personalefunktion, der varetager centrets driftsopgaver på personaleområdet, samt uddannelsesansvarlige inden for de største uddannelsesområder.Organisationen understøttes af tre centrale stabe, der har en central rolle i at understøtte topledelsen med analyser, rådgivning samt tværgående drifts- og udviklingsopgaver: Sekretariat og Kommunikation Økonomi- og Planlægningsafdelingen (herunder vagtplanområdet) Forbedringsafdelingen (herunder arbejdsmiljø) Sekretariat og Kommunikation Personale- og Uddannelsesenheden er en del af stabsafdelingen Sekretariat og Kommunikation, der endvidere består af Kommunikation og Presse, Juridisk forskerstøtte og Sundhedsjura samt Direktionssekretariatet. Derudover er hospitalets kirkelige funktion samt patientbiblioteket organisatorisk tilknyttet Sekretariat og Kommunikation.Personale- og uddannelseschefen refererer til stabschefen for Sekretariat og Kommunikation.Personale- og Uddannelsesenheden Personale- og Uddannelsesenheden består af: Personalefunktionen, der varetager personalejuridisk sagsbehandling, forhandling, ledelsesrådgivning og koordinering. Endvidere sekretariatsbetjening af udvalg, herunder hospitalets VirksomhedsMED-udvalg (VMU), rekrutterings- og fastholdelsesudvalg. Uddannelsesfunktionen, der varetager overordnet koordinering og udvikling på uddannelsesområdet samt daglig administration og koordinering vedr. den prægraduate uddannelse af sygeplejerskestuderende. social- og sundhedsassistentelever, ambulancebehandlerelever og paramedicinerelever, lægesekretærelever og sundhedsadministrativ koordinator studerende. Rigshospitalet har løbende ca. 600-900 elever og studerende under uddannelse fordelt på over 25 forskellige fagområder. Intern Vikarservice, der varetager koordinering af vikarer for omkring 70 afdelinger på Rigshospitalets to matrikler indenfor faggrupperne sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og sygeplejestuderende. Intern Vikarservice har ca. 450 interne vikarer tilknyttet og håndterer ca. 22.000 vagter om året. Samarbejde med direktion, centerledelser og personaleorganisationer. Personale- og uddannelseschefen vil som nævnt have tæt samarbejde med direktionen på en række områder. Det gælder blandt andet i forhold til større løn- og personalesager, hvor hospitalsdirektøren har det overordnede ansvar, samt i forhold til samarbejdet i VMU, som hospitalsdirektøren er formand for.Tilsvarende vil der på uddannelsesområdet være tæt samarbejde med den/de vicedirektør(er), der varetager uddannelsesopgaven på direktionens vegne, herunder den lægelige videreuddannelse.Hovedparten af personale- og uddannelsesopgaverne varetages lokalt i centrene. Der er derfor en væsentlig opgave i at koordinere opgaverne på tværs af centre i dialog med centerledelserne og centrenes personale- og uddannelsesansvarlige. Centrenes personalekonsulenter refererer fagligt til personale- og uddannelseschefen.Personale- og uddannelseschefen er medlem af VMU, hvor der i samarbejde med personaleorganisationerne er fokus på det gode samarbejde mellem ledere og medarbejdere, herunder personalepolitiske retningslinjer m.m.Personprofil Vi søger en personale- og uddannelseschef, der har indgående kendskab til personaleområdet, herunder kollektiv og individuel arbejdsret, og som er en erfaren forhandler. Du har ledelseserfaring fra en stor og kompleks driftsorganisation og meget gerne fra sygehusvæsenet eller anden offentlig, politisk ledet organisation. Du har strategisk og organisatorisk forståelse og fungerer som en tydelig og anerkendende leder i forhold til både drifts- og udviklingsrettede funktioner inden for enhedens opgaveportefølje.Du har fokus på at sikre et godt arbejdsmiljø og trivsel, og du er god til at motivere og sparre. Du er god til at skabe relationer og har en dialogbaseret og inddragende tilgang til opgaverne. Du er tydelig i din kommunikation og signalerer tillid og åbenhed. Du har en akademisk uddannelse og relevant ledererfaring og meget gerne en lederuddannelse.Ansvars- og arbejdsområder Personale- og uddannelseschefen har ledelsesansvaret for Personale- og Uddannelsesenheden med i alt 10 erfarne, dygtige og engagerede medarbejdere. Sikre at ledelsens beslutninger, overenskomster, aftaler og lovgivning udmøntes i organisationen, idet personale- og uddannelsesenheden har en ekspertfunktion for direktion og centre, særligt på det juridiske og overenskomstmæssige område. Rådgivning af direktionen og udarbejdelse af strategier og politikker på personale- og uddannelsesområdet. Herunder opdatering af Rigshospitalets personalepolitiske retningslinjer og personalehåndbog. Sparring med centerdirektører/personalekonsulenter, f.eks. i forbindelse med vanskelige personalesager. Sikre at de driftsmæssige personaleopgaver koordineres på tværs af hospitalet, således at der skabes sammenhængskraft på personaleområdet. Sikre at opgaverne varetages på et højt fagligt niveau inden for de fastsatte delegeringsrammer. Forhandling med de faglige organisationer Deltagelse i – samt sekretariatsbetjening af – bl.a. hospitalets VirksomhedsMED-udvalg samt bidrage i forhold til øvrige tværgående råd og udvalg, herunder Uddannelsesudvalget og Rekrutterings- og Fastholdelsesudvalget. Opfølgning på Rigshospitalets benyttelse af regionens lederudviklingsprogram. Bidrage til et godt og professionelt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder personalekonsulenter, centerledelser, Center for HRU, øvrige personalechefer på regionens hospitaler samt de faglige organisationer. Sikre udvikling af visioner og strategier og bidrage til, at enhedens områder er synlig og profileret i organisationen. Fastholde en sikker og stabil drift og motivere til at gennemføre løbende udviklingstiltag. Tage initiativ og få opgaverne i mål. Yderligere information Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Palle Jørgensen via mail (palle.joergensen.02@regionh.dk) eller telefon 2929 0893.Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelse sker i henhold til Aftale for chefer, og indplacering sker som enhedschef.Ansættelsessamtaler Første samtale forventes afholdt fredag den 11. november og anden samtale torsdag den 24. november. Der vil indgå personlighedstest mellem de to samtaler.Ansøgningsfrist Fredag den 4. november. Søg stillingen via link.Lokation: Rigshospitalet – Blegdamsvej

Read more…