Operation Manager for Denmark – Anaergia – Aabenraa

Driftschef søges til ét af Danmarks største biogasanlæg beliggende i nærheden af Tønder i Sønderjylland Biogasanlæg under opførsel ved Jejsing ca. 12 km fra Tønder søger driftschef, og hvis du har lyst til at være del af en international og bæredygtig virksomhed, hvor du kan gøre en forskel i den grønne omstilling, så er det måske dig vi søger. Til en nyoprettet stilling søger vi en driftschef, der får daglig reference til den administrerende direktør. Afdelingen er under opbygning, og du vil i opstartsfasen være med til at rekruttere medarbejdere til afdelingen. Din fornemste opgave er at sikre, at produktionen forløber uden problemer, så der kan leveres biogas. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: Være fuldt ansvarlig for at drive et biogasanlæg hermed sikre højest mulig oppetid og tilgængelighed på anlæggetPlanlægge, organisere, lede og drive den daglige driftVære ansvarlig for at organisere anlægsvedligeholdelse og reparationsarbejdeUdfør årsagsanalyse/undersøgelse for at øge udstyrets pålidelighed og ydeevneImplementere og vedligeholde et godt EHS-ledelsessystem i overensstemmelse med organisationens politikker og kravSørg for, at anlægget overholder alle gældende lovkrav, herunder bl.a. arbejdsmiljø og kvalitetskravKoordinere med kunder, leverandører og medarbejdere for at identificere behov og evaluere alternative løsninger herunder identificere muligheder for forbedringer/optimering Opbyg et tillidsfuldt forhold til medarbejderne og udvikle medarbejderneGennemføre daglig planlægning, koordinering og prioritering af produktionen Afholde driftsmøder, MUS og opfølgningssamtaler, daglig ledelsesopgaverSikre medarbejdernes trivsel og et godt arbejdsmiljø Hvad er vores forventninger til dine kompetencer?Du er minimum uddannet Maskinmester, El-Ingeniør, El-installatør og har erfaring med produktionsledelse eller tilsvarende. Du har minimum 10 års erhvervserfaring, og 5 års erfaring med at lede et procesanlæg, ledelse af anlægsdrift og vedligeholdelse. Du er forretningsorienteret, har sans for økonomi og er vant til at sætte dig ind i IT-systemer. Du er god til både dansk, engelsk og tysk både mundtligt og skriftligt.Arbejdssted kan både være Aabenraa og på anlægget i nærheden af Tønder, men primært Tønder. Som leder er du nysgerrig på dine medarbejderes arbejdsopgaver og sætter pris på den daglige sparring med dine medarbejdere. Du er leder, fordi du brænder for at motivere og sætte retning for dine medarbejdere. Du er synlig i hverdagen og du holder løbende en tæt kommunikation med dine medarbejdere. Du skaber engagement, udvikler dine medarbejdere og går forrest i de forandringer, som er nødvendige for den optimale drift og udvikling af det nyetablerede biogasanlæg. Vi tilbyder: Et udfordrende job i en professionel, dynamisk, men samtidig uformel international organisation.God løn, pension med sundhedsforsikringMulighed for medindflydelseEt godt arbejdsmiljø – hvor vi lægger stor vægt på høj trivsel Søg stillingen via nedenstående link senest den 30.maj 2022. Har du spørgsmål til jobbet kan du kontakte Bo Asmussen, adm. Direktør på tlf. +45 41 73 42 00. Der afholdes løbende samtaler. Operation manager for one of Denmark’s largest biogas plants located near Tønder in the southern part of Denmark Biogas plant is under construction 12 km from Tønder. We are hiring a operation manager, and if you want to be part of an international and sustainable company where you can make a difference in the green transition, then you may be the new colleague we are looking for.For a newly created position, we are looking for an operation manager with daily reference to the CEO in Denmark. The department is under construction, and you will in the start-up phase help recruit employees to the department. Your most important task is to ensure that production runs smoothly to ensure delivery of gas. Your tasks will include: Be fully responsible for operating a biogas plant thereby ensuring the highest possible uptime and availability at the plantPlan, organize, manage, and run day-to-day operationsBe responsible for organizing maintenance and reparationsPerform root cause analysis/investigation to increase device reliability and performanceImplement and maintain a good EHS management system in accordance with the organization’s policies and requirements Ensure that the plant complies with all applicable legal requirements, including working environment and quality requirements Coordinate with customers, suppliers, and employees to identify needs and evaluate alternative solutions including identifying opportunities for improvement/optimization Build a trusting relationship with employees and develop employees Implement daily planning, coordination, and prioritization of production Conduct operational meetings, MUS and follow-up interviews, daily management tasksEnsure employee well-being and a good working environment What are our expectations for your competencies?You are at least trained as a Mechanical Engineer, Electrical Engineer, Electrician, and have experience in production management or equivalent. You have a minimum of 10 years of professional experience, and 5 years of experience in managing a process plant, management of plant operations and maintenance. You are business-oriented, have a sense of finance and are used to familiarizing yourself with IT systems. You are good at Danish, English and German both orally and in writing. Workplace both Aabenraa and Tønder, but mostly close to Tønder. As a manager, you are curious about your employees’ work tasks and appreciate the daily contact with your employees. You are a leader because you are passionate about motivating and setting direction for your employees. You are visible in everyday life, and you continuously maintain close communication with your employees. You create commitment, develop your employees, and take the lead in the changes that are necessary for the optimal operation and development of the newly established biogas plant. We offer: A challenging job in a professional, dynamic, yet informal international organization.Good salary, pension with health insurancePossibility of co-influenceA good working environment – where we attach great importance to high well-being Apply for the position via the link below no later than 30th May 2022. If you have questions about the job, you can contact Bo Asmussen, CEO. Director on tel. +45 41 73 42 00. Conversations are held on an ongoing basis. Om Anaergia:Anaergia tilbyder bæredygtige løsninger til produktion af ren energi og omdannelse af affald til ressourcer. Gennem gennemtestede teknologiske løsninger maksimerer Anaergia produktionen af vedvarende energi, omdirigering af affald fra deponering og reduktion af drivhusgasser for kunder på tværs af den kommunale, industrielle, kommercielle og landbrugssektor. Med hovedkvarter i Burlington, ON, og gennem sine mange datterselskaber i Nordamerika, Europa, Afrika og Asien, har Anaergia mere end 1.600 installationer globalt (www.anaergia.com). As an Equal Opportunity Employer, Anaergia provides equal employment opportunity (EEO) to all persons regardless of age, color, national origin, citizenship status, physical or mental disability, race, religion, creed, gender, sex, sexual orientation, gender identity and/or expression, genetic information, marital status, status with regard to public assistance, veteran status, or any other characteristic protected by federal, state or local law. In addition, Anaergia will provide reasonable accommodations for qualified individuals with disabilities.

Read more…