Området for Kommunikation og Specialpædagogik søger ambitiøs tilbudsleder til nyt undervisnings- og rådgivningstilbud – Region Nordjylland – Region Nordjylland – Copenhagen

Vi søger dig, som har motivationen, erfaringerne og de helt rigtige kompetencer, der skal til for at lede vores kommende undervisnings- og rådgivningstilbud. Tilbuddet etableres 1. januar 2024 og er i hovedsagen en fusionering af de to nuværende tilbud Institut for Syn, Hørelse og Døvblindhed samt Undervisning og Behandling – CDH. Men der ligger selvsagt en del forberedelse og planlægning forud for etableringen af det nye tilbud, og det arbejde skal den nye tilbudsleder være en helt central kraft i.Tilbuddet kommer til at bestå af en skole for elever med døvblindhed eller høretab og andre funktionsnedsættelser, undervisnings- og rådgivningsfunktioner for borgere med syns- eller høreproblematikker (bl.a. en række landsdækkende VISO- og VISO-KaS-leverandøropgaver), undervisning og rådgivning vedrørende alternativ, supplerende kommunikation samt IKT (informations- og kommunikationsteknologi) og de landsdækkende VISO-leverandører Specialrådgivningen for døvblinde samt Materialecentret, som udvikler og producerer materialer til målgrupperne borgere med høretab, døvblindhed og tegnbrugere.Din ledelsesopgaveSom tilbudsleder skal du oversætte de politiske mål, så de omsættes til konkrete målsætninger og forbedringer. Du skal sikre de rette faglige kompetencer i tilbuddet, servicere bestyrelserne i tilbuddet, sikre at opgavevaretagelsen er i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer, samt at der er et godt samarbejde med kommunerne, brugerne, elever, fagprofessionelle og andre aktører, som er relevante for tilbuddets ydelser.I din daglige ledelse vil du i tæt samarbejde med fem afdelingsledere være optaget af høj trivsel og et godt arbejdsmiljø med et stærkt blik for bl.a. kompetenceudvikling. Derudover forventes du at sikre den løbende økonomistyring for tilbuddet. Du bliver leder i et højt specialiseret felt, hvor du skal kunne agere proaktivt og være på forkant med den faglige udvikling på flere forskellige fagområder, ligesom du skal kunne læse og handle i forhold til de tendenser, som præger området.Du kommer til at indgå i OKS’ ledergruppe, hvor alle bidrager med og modtager sparring vedrørende den strategiske, faglige, personalemæssige og administrative driftsledelse.Som tilbudsleder vil du få snitflader med og indgå i et fællesskab med ledere og medarbejdere både eget tilbud såvel som i de øvrige tilbud i OKS, samt på tværs af hele Specialsektoren.Om jobbetSom tilbudsleder skal du have et godt indblik i de opgaver, som knytter sig til driften og udviklingen af tilbuddets forskellige højt specialiserede fagområder. Herigennem bidrager du til, at vi som organisation løser kerneopgaven omkring de borgere, som vi er her for.Din daglige ledelse vil foregå i tæt samarbejde med afdelingslederne og medarbejderne. Det er din opgave at have det tværgående overblik over opgaverne samt at sikre en hensigtsmæssig prioritering af disse. Det betyder, at det er dit ansvar, at tilbuddets samlede opgavevaretagelse er i overensstemmelse med de rammer, som er udstukket herfor. Derudover har du ansvaret for at udvikle og sikre tilbuddets viden, faglige tilgange og metoder, kvalitet samt videndeling, således at disse altid er i overensstemmelse med de krav, som omverdenen stiller til os.Du bliver en del af lederforum i OKS, hvor vi bestræber os på at understøtte det tværgående faglige arbejde, samt bidrage til opgaveløsningen og udviklingen af medarbejderne og afdelingslederne på tværs.Du kommer også til at arbejde med: • Drifts- og udviklingsopgaver, særligt rettet mod tilbuddets målgrupper, kunder og omverden.• Ledelse og udvikling af afdelingsledere – herunder bl.a. sparring i den daglige opgaveløsning.• Sikre den daglige arbejdstilrettelæggelse og opfølgning med afdelingslederne.• Sikre et godt samarbejde med bl.a. Socialstyrelsen og bestyrelserne i tilbuddet.Om digVi søger en tilbudsleder, som har en relevant uddannelsesmæssig baggrund, erfaring med ledelse på uddannelses-, social- eller sundhedsområdet samt indsigt i den særlige opgaveportefølje, som tilbuddet indeholder. Det er vigtigt, at du har en tydelig ledelsesstil, men samtidig evner at lytte og uddelegere. Det er en fordel, hvis du har kendskab til at arbejde i en politisk styret organisation. Herudover lægger vi vægt på, at du er en dygtig leder, som formår at understøtte trivsel og samarbejde, og som kan styrke ledelsesfagligheden hos den enkelte afdelingsleder som helhed. Du har eller i gang med en efteruddannelse inden for ledelse eller er villig til at tage en sådan. Du har solid ledelseserfaring, herunder også erfaring med ledelse af ledere, gerne fra kommunalt eller regionalt regi. Du har solid økonomiforståelse ift. sikker økonomistyring. Du udøver ledelse tæt på den enkelte og har blik for medarbejderudvikling. Du er visionær og ambitiøs og har lyst til at lede områder, som er i løbende udvikling. Du prioriterer inddragelse, er synlig og dialogskabende i alle relationer, ligesom du understøtter og udvikler samarbejdet i MED-organisationen. Du er en dygtig kommunikator og kan pitche den gode historie, når der er brug for det, både internt og eksternt. Du er dygtig til at skabe rammer, struktur og systematik i hverdagen. Derudover forventer vi, at du: Kan motivere dine omgivelser gennem dine evner for at strukturere og give overblik over arbejdsopgaver. Kan formidle din faglighed til din ledelse og organisationen på en let forståelig og tilgængelig måde. Kan samarbejde tillidsfuldt med forskellige interessenter som tillidsvalgte, pårørende, brugerorganisationer mv. Vil leve op til Region Nordjyllands ITOP-værdier, dvs. værdsætte og lede med: Indflydelse, Tillid, Ordentlighed og Professionalisme. Vi tilbyderEr du den rette kandidat, tilbyder vi et job, hvor du er omgivet af dygtige og engagerede medarbejdere og kolleger. Du får rig mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsning og udvikling både i eget tilbud og på tværs i OKS. Du bliver ansat i en udviklingsorienteret organisation. Vi tilbyder mulighed for videreuddannelse og faglig udvikling i et område, hvor der er fokus på effektive ledergrupper, stærke ledelseskæder samt høj implementerings- og sammenhængskraft. Du bliver en del af en arbejdsplads med gode arbejdsvilkår, der er kendetegnet ved høj faglighed, en kompetent medarbejdergruppe, dygtige og engagerede lederkollegaer, fokus på lederudvikling og ledelsessparring. Du bliver en del af et område i Specialsektoren, der er kendetegnet ved et højt ambitionsniveau, kvalitetsudvikling, gensidig tillid og professionalisme. Du får inden første arbejdsdag tilsendt en plan for dit opstartsforløb, ligesom du bliver tilknyttet en mentor. Dygtige understøttende administrative funktioner, som altid er parat til at hjælpe og dele ud af deres viden på området. Som tilbudsleder får du til opgave at videreudvikle tilbuddet, at sikre det faglige grundlag og at understøtte forbedringsindsatser. Dette sker i samarbejde med medarbejdere og ledere. Du skal deltage i arbejdsmiljøarbejdet og i samarbejdet i MED-organisationen.Vi betragter ledelse som et fag og vægter kompetenceudvikling højt. Der er kort vej til dine lederkolleger, som altid står klar med sparring og støtte.Læs mere om at være leder i SpecialsektorenOm osOKS er en del af Specialsektoren i Region Nordjylland. Vi har i alt ca. 530 medarbejdere, som tilbyder højt specialiserede ydelser til borgere med høretab, synsvanskeligheder, døvblindhed eller andre betydelige og varige nedsatte fysiske og/eller psykiske funktionsniveauer. Området består af fire tilbud og en fællesfunktion, som bl.a. understøtter tilbuddene administrativt.Når du starter hos os, bliver du en del af Specialsektoren, hvor du får ca. 1.500 nye kolleger, som hver dag arbejder for at gøre en forskel for borgerne. Du bliver også en del af Region Nordjylland, som er en politisk ledet organisation. Hvis du har lyst til at møde nogle af dine kommende kolleger, så kig med her: Om at være ansat i Specialsektoren (rn.dk)Vi værdsætter, at du på forhånd har orienteret dig i følgende: Læs mere om Område for Kommunikation og Specialpædagogik Læs mere om Specialsektoren Læs mere om Region Nordjylland Om Ledelsesansvar i Specialsektoren Læs Region Nordjyllands ledelsesgrundlag Som leder i Specialsektoren bidrager du til vores mission og vision:Vores mission er at medvirke til, at hvert enkelt menneske, der benytter vores tilbud, får de bedst mulige vilkår for at mestre sin egen tilværelse.Visionen er, at vi vil være kommunernes foretrukne samarbejdspartner og leverandør af specialiserede ydelser. Læs mere om Specialsektorens mission, vision og værdier.Du forventes at agere i overensstemmelse med Region Nordjyllands ledelsesgrundlag. Læs mere om ledelsesgrundlaget i Region NordjyllandHar du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte områdechef Carsten Johansen på telefon 20 31 50 19, e-mail clj@rn.dkDet praktiskeLøn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.Arbejdsstedet er delt mellem Kollegievej 1, 9000 Aalborg, og Sofiendalsvej 91, 9200 Aalborg SV.Der forventes afholdt to samtalerunder, hvoraf den første finder sted tirsdag den 20. juni 2023. Anden samtalerunde er fredag den 23. juni 2023. Ansøgere, som bliver indkaldt til anden samtale, skal være indstillede på at tage en personlighedstest fokuseret på ledelse.Om Region NordjyllandRegion Nordjylland leverer velfærd til omkring 590.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er ca. 15.000 medarbejdere om opgaven, der med et utal af forskellige fagligheder hver dag arbejder for at skabe værdi for de nordjyske patienter og borgere og et sammenhængende Nordjylland. Hos os kan du både gøre karriere, gøre hver dag vigtig og gøre en forskel.

Read more…